Connect with the Library:

Bebe azali na posa ya ba buku ya lolenge nini ?

Bana ya ba sanza 0 – 6 :

 • Ba buku na bilili ya pete, minene to na ba langi ya makasi
 • Buku na ezipeli ya makasi oyo ekoki kovanda na mbeto ya muana
 • Buku ya elemba to ya vinyl ya pete oyo ekoki kotiama na mayi pe kosokuama

The Red Wagon

 

Bana ya ba sanza 6 – 12 :

 • Buku na ezipeli pe ba langi ya makasi pona kosimba pe komeka na munoko !
 • Buku na bilili ya biloko oyo eyebani lokola bale to milangi
 • Ba photo album ya muke pe ya plastique oyo eza na bilili ya libota pe baninga
 • Ba buku ya plastique na tango ya kosokola

The Firefighters


➤  Koyemba na botangi !
(Singing Through Your Day)

➤  Kotonga botangi ya ebandeli na nzela ya masano
(Building Early Literacy Through Play)

➤  15 lolenge malamu pona baboti batangela ba bebe na bana mukie na mongongo makasi
(Read to Me: Read Aloud Tips for Parents)

➤  Bebe azali na posa ya ba buku ya lolenge nini ?
(What Kind of Book?)

➤  Muana nionso abongomi pona kotanga na bibliotheque na bino
(Every Child Ready to Read @ Your Library)


 

Bana ya ba sanza 12 – 24 :

 • Buku na ba bilili ya bana oyo bazali kosala makambo oyo eyebani lokola kolala to kosakana
 • Buku ya butu elamu na tango ya kolala
 • Buku oyo ezolobela pona mbote to bokeyi malamu
 • Buku na maloba moke na likasa moko na moko
 • Buku na maloba ya pete oyo suka na yango ekokana to maloba oyo eyebani
 • Buku oyo eza na ba niama minene to mike to ya lolenge nionso

Play

 

Bana ya ba mbula 2 – 3 :

 • Buku na masapo ya pete
 • Buku na maloba ya pete oyo suka na yango ekokana pe oyo bakoki kokanga na bo pete
 • Buku na tango ya kolala
 • Buku pona kotanga ba nombre, alphabet, lolenge ezali, monene to moke
 • Buku na ba niama, buku na mituka, buku pona tango ya masano
 • Buku na bato ya television oyo bana balingaka

The Three Billy Goats Gruff